Register to this FREE Animal Breeding Software. More info >>
Upload a new animal
My animals (0)
No animals uploaded
Last edited
No edited animals
What you follow
You´re not following anything
History
No animals viewed
All uploaded animals: 13777
Visible ones: 8265
Data management policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóból megtudhatod, hogy milyen veled kapcsolatos adatokat gyűjtünk, a személyes adataid hogyan kezeljük, tartjuk nyilván, illetve védjük a jogosulatlan felhasználóktól.

A simplebreed.com szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a személyes adataid megadása.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatok kezelője: Keresőguru Kft. (1145, Budapest, Róna utca 164.)
Telephely: 1147, Balázs utca 64.
Weboldal: www.simplebreed.com
Adószám: 14404737-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-902358

Az online felületen keresztül végzet adatkezelésünkre az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

FOGALMAK

érintett (Felhasználó):
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy akinek a személyes adata tárgya valamely adatkezelésnek – jelen esetben a simplebreed.com felhasználói az érintettek;

személyes adat:
Bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A simplebreed.com használata során ilyenek az érintett neve, azonosító jele, telefonszáma, a fényképe, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a weboldalon keres;

az érintett által az adatkezelő részére adott önkéntes és határozott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan, amely megfelelő tájékoztatáson alapul;

adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása, rendszerezése, megváltoztatása stb. A simplebreed.com oldalon minden olyan folyamat adatkezelésnek minősül, amely során személyes adatok kerülnek a simplebreed (cégnév) rendelkezésére bocsátásra;

HOZZÁJÁRULÁS

Adatfeldolozás lgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szervezet, aki vagy amely az adatkezelő nevében az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás:
az a folyamat, amikor az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tesszük;

Nyilvánosságra hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

ADATFELDOLGOZÓ

Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés:

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE

Az alábbiakban találod, hogy Adatkezelőként milyen személyes adatokat gyűjtünk rólad mint Felhasználóról.

 

A simplebreed.com alkalmazások vendégként, illetve felhasználóként regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötelezően megadandó személyes adatok a név, e-mail cím, illetve a jelszó, ezek szükségesek ezt követően a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve az adatbázisokban történő azonosításodhoz. A jelszó az oldalra való belépésed biztonságát szolgálja.

A regisztrációt követően megadhatsz további személyes adatokat, mint például beállíthatsz profilképet, megadhatod, hogy milyen néven szerepeljen a fiókod, feltölthetsz céges logót, megadhatod a honlapod címét, telefonszámot, helyet.

Ahhoz, hogy teljes jogú felhasználóvá válj, szükséges, hogy a szolgáltatási csomagok valamelyikét megvásárold. Ehhez további adatok megadása szükséges kötelezően: számlázási név és cím, adott esetben cégnév vagy saját neved.

A simplebreed.com alkalmazásokban történt használati és keresési viselkedésedre vonatkozó adatok. Például: milyen állatokra keresel rá, miket követsz, like-olsz, bejelentkezéseid időpontja.

Amennyiben díjköteles szolgáltatásra regisztrálsz alkalmazásainkban, számlázási adataidat tároljuk számlázási célból. (számlázási név, cím, egyéb adatok, ha szükséges) Esetleg egyéb forrásokból kapott személyes adatok.

Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához.

Bankkártya adatok

A szolgáltatási díjat online fizetőrendszereken keresztül tudod kiegyenlíteni. Adatkezelőként a simplebreed.com alkalmazások segítségével nem mentjük el a kártyaadataid, semmilyen a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezelünk, gyűjtünk, tárolunk, ezekhez nem férünk hozzá. Ezen adatok kezelésére az érintett harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt feltételek vonatkoznak.

Alkalmazásainkban onlapon csak akkor adhatsz meg adatokat, ha a 16. életéved betöltötted. Adatkezelőként az általad megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok valóságtartalmaért te felelsz.

Az e-mail címed megadásakor egyúttal felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott e-mail címről csak te veszed igénybe a szolgáltatást, Adatkezelőként ezt nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, és úgy tekintjük, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.

Amennyiben egy harmadik fél adataid adtad meg a Honlapra való regisztráció során, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozol, Szolgáltatóként jogosultak vagyunk veled mint Felhasználóval szemben kártérítés érvényesítésére.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Szolgáltatóként az általad mint Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra tároljuk és kezeljük:

- hogy Szolgáltatóként kapcsolatot tartsunk veled mint Felhasználóval;

- hogy Szolgáltatóként a szolgáltatásunk hatékony, biztonságos és személyre szabott legyen;

- a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezéséhez;

- felvilágosítás adása céljából;

- működési problémák elhárításához;

- hogy hírlevelet, illetve egyéb marketing célú hirdetéseket küldhessünk neked.

 

EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

Biztonsági adategyeztetés céljából a regisztrációs adatok ellenőrzése. Ez esetben Szolgáltató, a Felhasználó személyazonosító igazolványának (vagy egyéb igazolványának) másolatát bekérheti, a regisztrációs adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a Felhasználó fax, e-mail útján scannelve küldhet meg Szolgáltató részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat Szolgáltató a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárol, mivel a Felhasználó által megküldött fénymásolatok a biztonsági adategyeztetés lezárultával Szolgáltató megsemmisít. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Szolgáltató, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt Felhasználó részére.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A hozzájárulásod, mely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, egyben az adatkezelés jogalapja is.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adataid addig kezeljük, amíg vissza nem vonod a hozzájárulásod, azaz a fiókod és személyes adataid törlését nem kéred, vagy te magad nem hajtod azt végre. A fiókod töltésére vonatkozó kérésed beérkezését követő 7 nap múlt az törlésre kerül. A regisztrációd törlésére vonatkozó kérésed 7 nap elteltével visszavonhatatlan. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok, amelyek megőrzése jogszabályban foglalt kötelezettségünk Adatkezelőként, így 8 évig megőrizzük a számviteli bizonylaton szereplő adatokat, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az általad megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos feladatot ellátó belső munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, azokat harmadik félnek nem adják át, és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célra használják, illetve használhatják fel. Például az IT munkatársak a személyes adataid esetleges módosításával kapcsolatban férnek hozzá a személyes adataidhoz, az ügyfélszolgálati munkatársak a panaszok, kérdések, reklamációk, egyéb megkeresések kezelésével kapcsolatban.

A számlaadatokhoz hozzáférhet a könyvelőnk mint az Adatkezelő könyvelője, illetve esetenként a képviseletünket ellátó ügyvéd(ek).

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők, valamint a simplebreed.com alkalmazásokon keresztül értékesítő eladók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Hatóságoknak, illetve egyéb harmadik félnek csak a törvény által előírt esetekben adjuk át személyes adataid (pl. esetleges rendőrségi megkeresés a nyomozáshoz kapcsolódóan).Ilyen esetben a harmadik félnek - amennyiben a megkeresés jogszerű, és a pontos célt és az adatok körét megjelölték -, csak annyi személyes adatot adunk ki, és olyan mértékben, amely elengedhetetlenül szükséges a megkeresés céljának megvalósításához.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Szolgáltatóként minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk az általad Felhasználóként a simplebreed.com alkalmazásokon megadott személyes adatok biztonságát az alkalmazások működésének minden vonatkozásában (adatok tárolása, őrzése, hálózati kommunikáció).

Annak érdekében, hogy megelőzzük a személyes adatok jogosulatlan megismerését, jogosulatlan megváltoztatását, valamint jogosulatlan felhasználását, ezekhez csak szigorúan korlátozott hozzáférést biztosítunk.

Felhasználók az alkalmazáson belül egymással kommunikálhatnak, amely kommunikációkért felelősséget nem vállalunk.

Külső alkalmazások, amelyek nem tartoznak a simplebreed alkalmazásaihoz, és a felhasználó töltötte le vagy telepítette a készülékére, információkat gyújthat a simplebreed alkalmazásairól és a felhasználók adatairól, ebbe beleértve a falhasználó adatait. Így a nem simplebreed alkalmazásokon bívüli információk megosztásáért felelősséget nem vállalunk.

Az informatikai rendszerünk és hálózatunk megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

Szolgáltatóként az adatkezelés során megőrizzük a személyes adataid titkosságát, illetve sértetlenségét, azaz csak olyan személy férhet hozzá az adataidhoz, aki erre jogosult, és védjük a személyes adataid teljességét, gondoskodunk az adataid feldolgozására használt módszerek pontosságáról.

Adatkezelőként a megadott személyes adataid az Adatkezelési Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használjuk, illetve nem használhatjuk fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságoknak csak abban az esetben adunk át, ha a te mint érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásod megkaptuk ehhez, illetve ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAID

1. Jogod van tájékoztatást kérni a személyes adataid kezeléséről.

Ilyen irányú kérelmed esetén Szolgáltatóként a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatunk a rád vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adataid, milyen jogszabály alapján.

2. Jogod van a helyesbítéshez.

Bármikor kérheted az adataid módosítását a fent megadott elérhetőségeken (e-mail cím, levelezési cím). Szolgáltatóként a kérelem beérkezésétől számított 72 munkaórán belül kezeljük a kérésed. A simplebred.com alkalmazásokon belül a saját adataidat te magad módosíthatod az arra kiépített felületen. Az általad nem módosítható adatok módosításával kapcsolatban a mindekori aktuális e-mail címen tudsz segítséget kérni ügyfélszolgálatunkon.

3. Jogod van a törléshez.

Jogod van a regisztrációd és személyes adataid törlését kérni. Ezt az erre a célra kialakított felületen tudod indítani. A törlési kérelmed elindításakor a fiókodat és a hozzá tartozó minden adatodat 7 napra inaktiváljuk (nem lesz senki számára látható), majd a 7-ik nap elteltével, ha azt addig vissza nem vonod, minden adatod törlésre kerül. Az így törölt adatok nem helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik azokra a veled kapcsolatos adatokra, amik megőrzése jogszabályban meghatározott kötelezettségünk (pl. számviteli adatok). Továbbá az általad korábban, más felhasználóknak a belső üzenetküldő rendszeren keresztül elküldött üzeneteidnek csak saját példányod törlődik.

4. Jogod van tiltakozni.

A fent megadott elérhetőségeken (e-mail cím, levelezési cím) írásban tudsz tiltakozni a személyes adataid kezelése ellen, amennyiben ezen jogod gyakorlását törvény teszi lehetővé. Tiltakozhatsz, ha úgy találod, hogy a személyes adataid közvetlen üzletszerzésre, közvélemény-kutatásra vagy tudományos kutatás céljára használjuk, illetve továbbítjuk. Továbbá tiltakozhatsz akkor is, ha Adatkezelőként a személyes adataid nem a szolgáltatás igénybevétele érdekében használjuk fel, vagy nem a jogos érdeked érvényesítése érdekében, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály írja elő.

A tiltakozást Szolgáltatóként a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és döntést hozunk a tiltakozás megalapozottsága kérdésében, és erről írásban tájékoztatunk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Felhasználóként az általunk mint Szolgáltató által meghozott döntéssel nem értesz egyet, illetve egyéb panasz esetén az adataid kezelésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhatsz, vagy Bíróság előtt érvényesítheted jogaid. (lsd Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény))

HÍRLEVÉL, RENDSZERÜZENETEK


A szolgáltatásunkra való regisztrációval automatikus feliratkozol a hírlevelünkre. A hírlevélhez Szolgáltatóként kezeljük az általad a regisztrációnál megadott adatokat, és elektronikus hírlevelet küldünk az általad megadott e-mail címre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat. A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz az erre a célra kialakított felületen. Ebben az esetben Szolgáltatóként minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatodat töröljük a nyilvántartásunkból, és nem fogsz több hírlevelet kapni. Az általános hírlevélüzenetekről igen, a rendszerüzenetekről, pl. fizetési felszólítás, alkalmazásfrissítési információ, jelszó-emlékeztető nem tudsz leiratkozni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsuk.

Felhasználóként az állatokról készült fotóid, illetve a logód Honlapra való feltöltésével vállalod, hogy a feltöltött tartalmakat Szolgáltatóként korlátozás nélkül felhasználhatjuk a Honlap reklámozása céljából, a kép/logó tulajdonosának megjelölésével.

Felhasználóként a Honlap használatával a te kötelezettséged, hogy az általad szerkeszthető és a Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok harmadik fél és a Szolgáltató jogát, illetve jogos érdekeit, valamit a hatályos jogszabályokat ne sértsék.

Amennyiben Felhasználóként a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adtad meg, vagy a simplebreed.com akalmazások használata során bármilyen módon kárt okoztál, Szolgáltatóként jogosultak vagyunk veled mint Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Ilyen esetben Szolgáltatóként minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁFF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó fiókját törölni vagy azt korlátozni az ügy tisztázásáig. Ezen esetekben a Szolgáltató a Felhasználót a törlésből/korlátozásból fakadóan ért károkért nem felel.

A Simplebreed.com alkalmazásokon belüli a nyilvánossá tett adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Languages ?Help +Add new animal